Ångerrätt

Ångerrätt

13 § Konsumenten har rätt att frånträda ett distansavtal eller ett hemförsäljningsavtal (ångerrätt) genom att till
näringsidkaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag som angesi 15 § (ångerfrist).
Konsumenten har alltid rätt att lämna eller sända meddelandet inom sju arbetsdagar från den dag som anges i 15 $.

14 § Vid distansavtal har konsumenten inte ångerrätt, om avtalet gäller:

1. en tjänst och fullgörandet har påbörjats med konsumentens samtycke under ångerfristen,
2. en vara eller en tjänst och priset beror på sådana svängningar på finansmarknaden som näringsidkaren inte kan
kontrollera,
3. en vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gammal,
4. en förseglad ljud- eller bildupptagning eller ett förseglat datorprogram och förseglingen har brutits,
5. en tidning eller en tidskrift, eller
6. vadhållning eller andra lotteritjänster.

15 § Vid distansavtal eller hemförsäljningsavtal om överlåtelse eller upplåtelse av varor börjar ångerfristen löpa den dag
då konsumenten tar emot varan eller en väsentlig del av den. Vid distansavtal eller hemförsäljningsavtal om en tjänst
börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet ingås.

Vid distansavtal börjar ångerfristen dock löpa tidigast den dag då före-skriven information enligt 10 § kommer
konsumenten till handa. Vid hem-försäljningsavtal börjar ångerfristen löpa tidigast den dag då handlingar enligt 11 §
kommer konsumenten till handa.

Avser avtalet en vara som har tillverkats eller väsentligt ändrats efter konsumentens särskilda önskemål eller som annars
har fått en tydlig personlig prägel, får näringsidkaren och konsumenten skriftligen avtala att ångerfristen
skall börja löpa den dag som anges i andra stycket oavsett om konsumenten har tagit emot varan eller en väsentlig del
av den.

För tydlighets skull så gäller alltså inte, enligt 14§, punkt 3 och 4 ovan, ångerrätten för
licensnycklar för mjukvaror då dessa inte kan återlämnas när de väl skickats till kund via e-post
eller liknande medium.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vid nyttjande av ångerrätt önskar vi information via mail med information:

1. Ordernummer
2. Orsak
3. Eventuell produkt ångern gäller

Vi återkommer därefter med returadress dit varan ska skickas.